Search reference or AID

Sökformulär

Kronoarbetskåren D3CE:1 (1843-1848) (AID: v97131 Open, NAD: SE/LLA/10260)

Description of AID (in Swedish)

Kronoarbetskåren D3CE:1 
AIDv97131 
Volume typeKyrkoböcker. Sjunde och Åttonde kompanierna
Year1843-1848
InformationSjunde och åttonde kompanierna. Med dödlista.
Kronoarbetskåren
CountySkaraborgs län (Har också tillhört: Östergötlands län, Blekinge län)
ProvinceÖstergötland, has belonged to: Västergötland, Blekinge
Source typePrison archives
InformationGenom kungl. brev den 8 augusti 1842 till svar på en framställning från fångvårdsstyrelsen upplöstes dels de allmänna arbetskompanierna i Karlskrona och på Kungsholmen därutanför, dels pionjärkåren vid Karlsborg. (Se allmänna arbetskompaniernas resp. Pionjärkårens arkiv.) Manskapet sattes in i den samtidigt upprättade kronoarbetskåren som kom till för att lösa problemet med bristen på utrymme för arbetsfångar i rikets fästningar och korrektionsinrättningar. Tanken var att den militära tukten borde främja ordning och arbetsflit mer än sysslolösheten i ett fängelse och verka mindre nedsättande i allmänhetens ögon än vistelsen på en korrektionsinrättning. Dessutom borde den nationalekonomiska vinsten av kronarbetskarlarnas arbete för allmän eller enskild räkning och av deras självförsörjning efter frigivningen bli avsevärd.
Enligt 1842 års reglemente stod kronoarbetskåren under krigslagarna. Före avsändandet dit skulle karlarna avlägga tjänsteed och om de vägrade detta sändas till korrektionsinrättning. Insubordinationsbrott straffades in på 1860-talet ofta med arkebusering. Manskapet skulle exerceras två timmar varje sön- och helgdag, dessutom undervisas minst fyra timmar efter gudstjänsten i salighetslära, läsning, skrivning och räkning. Av söckendag borde tolv timmar användas till arbete, en timme till bön eller skolundervisning, sju timmar till sömn, tre timmar till måltider och vila samt en timme till klädsel, rengöring och mindre lagning av klädespersedlar. Förplägnad och underhåll stod krona för men för intjänade flitpengar kunde karlarna förbättra sin kost och köpa tobal eller snus, dock inte starka drycker som var farliga för disciplinen. Det ålåg befälet att försöka ordna arbete åt avgående kronoarbetskarl som emellertid frigavs och förpassades också utan arbete. Den utdömda arbetstiden var två år för första resan stöld, tre år för andra, fyra år för tredje och därutöver. Den som hade förvärvat yrkeskunskaper, uppfört sig väl minst sex månader och sparat 50 riksdaler i flitpengar kunde bli fri i förtid. Genom tilläggsbestämmelser år 1845 fick frigivna kronoarbetskarlar rätt att stanna vid kåren eller återkomma som frivilliga, något som ej sällan utnyttjades.
Den nya kåren bildades del av allmänna arbetskarlar och pionjärer, dels av fullt arbetsföra korrektionister från Malmö och Långholmen, dels av folk som förvarades i länshäktena i väntan på plats vid korrektionsinrättning. Enligt reglementet skulle kåren delas in i fyra klasser, nämligen fästningsklassen för försvarslösa (dvs arbetslösa) som var frigivna efter avtjänat straff eller lössläppta i brist på bevis och vidare för opålitliga arbetsfångar, lägre fältklassen för ostraffade försvarslösa, högre fältklassen för övriga försvarslösa och soldatklassen för värvade som hade strukits ur krigsmaktens rullor till följd av dåligt uppförande. Det fanns emellertid inte tillräckligt med folk för fältklasserna och därför blev kåren indelad enbart i fästningsklass för försvarslösa dömda till allmänt arbete och soldatklass för utstrukna värvade.
Fästningsklassen bestod av flera kompanier, förutom tre avdelningar som kring mitten av 1840-talet byggde länsfängelser i Falun, Gävle och Linköping och därefter införlivades med kompanierna. Soldatklassen däremot bestod av ett enda kompani, Första kronoarbetskompaniet som från 1860 kallades Disciplinkomplaniet. Det arbetade 1843 vid Trollhätte kanal, 1844-1860 vid Strömsholms kanal, 1860-1870 vid Borghamns kaklstensbrott, 1870-1872 på Bollö och Tjurkö utanför Karlskrona sysselsatt med stenhuggning för enskild firma. Jämlikt kungl. brev den 17 maj 1872 upphörde kompaniet att vara en avdelning av kronoarbetskåren och ställdes under krigsförvaltningen. I september samma år blev det förlagt till Karlsborg.
Andra, Tredje och Fjärde kronoarbetskompanierna vid Karlsborg bildades av pionjärer, allmänna arbetskarlar och korrektionister från Malmö De sysselsattes med befästningsarbeten och utgjorde tillsammans en bataljon från 1843 till 1860 då Fjärde kompaniet gick upp i Andra och Tredje. Därefter bestod Karlsborgsbataljonen av två kompanier till 1863 då Tionde kompaniet flyttades dit från Vaxholm. Det fick 1870 namnet Fjärde kronoarbetskompaniet och blev 1871 förlagt till Borghamn. Detachement av bataljonen var på 1850-talet förlagda till Borghamn och Enholmen (se Sjätte kompaniet). När bataljonen upplöstes 1872 förflyttades Andra och Tredje kompaniernas manskap till Tjurkö kronoarbetsstation för att ägna sig åt stenhuggning liksom förut Disciplinkompaniet. Fjärde kompaniets manskap överförders till Borgahmns kronoarbetsstation och sysselsattes alltjämt vid kalkbrottet.
Femte och Sjätte kronoarbetskompanierna i Karlskrona bildades av manskap från Allmänna arbetskompanierna där och sysselsattes huvudsakligen vid örlogsvarvet. Jämlikt kungl. brev den 11 februari 1847 slogs Sjätte kompaniet nästföljande maj samman med Femte. Detta upplöstes jämlikt kungl. brev den 4 juli 1866 och manskapet överfördes till Karlsborgsbataljonen. Elfte kompaniet (se detta) fick 1869 namnet Femte. Ett kompani på Enholmen utanför Slite som bildades av manskap från Karlsborgs och Rindbataljonerna jämlikt kungl. brev den 5 augusti 1853 fick namnet Sjätte kronoarbetskompaniet. Det upplöstes hösten 1858 efter fullförda befästningsarbeten och manskapet fördelades på Karlsborgskompanierna jämlikt kungl. brev den 17 juli samma år. Sjunde och Åttonde kronoarbetskompanierna på Kungsholmen untaför Karlskrona bildades av manskap från allmänna arbetskompanierna där och sysselsattes med befäsningsarbeten. När dessa hade framskridits förflyttades 100 man till Karlsborg och återstoden av Kungsholmenkompanierna slogs samman till Åttonde kronoarbetskompaniet jämlikt kungl. brev den 11 februari 1847. Kompaniet upplöstes jämlikt kungl. brev den 25 juli 1848 och manskapet införlivades med Femte kronarbetskompaniet i Karlskrona.
Nionde och Tionde kronoarbetskompanierna på Rindö vid Vaxholm bildades av korrektionister från Långholmen och sysselsattes med befästningsarbeten. De utgjorde en bataljon från 1843 till 1857 då Nionde kompaniet gick upp i Tionde. Detta flyttades 1861 till Vaxholm och 1863 till Karlsborg jämlikt kungl. brev den 28 juli det sistnämnda året. Det bytte 1870 namn till följd av kungl. brev den 21 december samma år. Ett år senare upplöstes det och överfördes till Borghamns kronoarbetsstation som just hade upprättats.
Elfte kronoarbetskompaniet bildades jämlikt kungl. brev den 13 juli och 8 november 1853 av män som var dömda till allmänt arbete på viss tid utan att vara åtalade för brott. Det svarade mot vad som tidigare kallades fältklassen och numera pionjärklassen. Det var förlagt på Kungsholmen utanför Karlskrona från 1854, Rindö från 1859 till följd av kungl. brev den 19 juli samma år, till Vaxholm från 1861. Från 1869 hette det Femte kronoarbetskompaniet och från 1872 helt enkelt Kronoarbetskompaniet då det till skillnad från fästningsklassens kompanier hade kvar sin militära organisation. Det upplöstes 1891 och manskapet förflyttades till Tvångsarbetetsanstalten på Svartsjö som hade inrättats genom kungl. brev den 19 mars 1888.
Fästningsklassen militära organisation upphövdes genom kungl. brev den 17 maj 1872 och militärbevakningen drogs in. Kompanierna upplöstes och manskapet förflyttades till de två nyinrättade kronoarbetsstatioerna vid Borghamn och på Tjurkö. Dessa var därefter centrala arbetsanstalter för arbetsföra män över 21 år som hade dömts till tvångsarbete efter undergånget straffarbete. För straffade män under 21 år inrättades genom kungl. brev den 21 december 1883 en arbetsanstalt på Nya Varvet i Göteborg, nämligen Östra kronoarbetsstationen som öppnades i augusti 18884. För ostraffade män under 21 å inrätades jämlikt kungl. brev den 12 juni 1885 Västra kronoarbetsstationen på Nya Varvet.
Kronoarbetskåren upplöstes genom kungl. brev den 30 mars 1894 som föreskrev att kronoarbetskarlarna vid Borghamn och på Tjurkö från den 1 augusti samma år skulle försvaras på den centrala tvångsarbetsanstalt som då övertog det utrymda straffängelsets byggnader i Karlskrona. Samtidigt blev Östra kronoarbetsstationen tvångsarbetsanstalt och Västra kronoarbetsstationens manskap flyttades till Svartsjö till följd av kungl. brev 2 februari och 7 december 1894.
"De gamla kronoarbetsstationerna i Tjurkö, Vaxholm och Borghamn hade överlevt sig själva. Byggnaderna voro om nätterna instängda i stora gemensamma sovsalar, och bevakningen var otillräcklig. I följd härav hade en mängd självsvåld av allehandla slag insmugit sig; spritvaror insmugglades, vilda slagsmål, vilda slagsmål och blodiga scenere voro ganska vanliga, och det var ofta förenat med verklig livsfara för bevakningen att uppträda och göra sin plikt. Osedlighet i homosexuell riktning torde också ej så sällan ha förekommit. Rymningar förekommo så tätta att det knappast väckte något uppmärksamhet om en eller annan, stundom hela grupper, avveko; de infångades snart igen, återfördes och dömdes till några dagas arrest för att sedan vid första lägliga tillfälle åter försvinna.
Ett system där sådan var möjligt kunde ej tolereras, när i våra dagar de penitentiära frågorna började tillvinna sig allmänhetens och myndigheternas intresse. En radikal omvälvning måste ske, och fångvårdsstyrelsen beslöt att genom en kraftåtgärd på en gång göra slut på eländet. Att reforemera några detaljer var både svårt och lönlöst; allt det gamla måste bort med alla dess traditioner och helt ny institution uppbyggas på andra platser och under nya former. De nya platserna blevo Svartsjö och Karlskrona, den förra avsedd att hysa arbetsföra och friska, den senare skulle omhändertaga de psykiskt och kroppsligt mest nedsatta individerna." (Frans Berglund)
Kronoarbetskårens arkiv består av arkiv som bildades av olika enheter inom kåren, vare sig avdelningar, detachement, kompanier, bataljoner, eller kronoarbetsstationer. Arkivbildningen skedde i flera fall utan avbrott bakåt eller framåt i tiden. Exempelvis är Karlsborgsbataljonens arkiv en fortsättning av Pionjärkårens och Karskrona- respektive Kungsholmskompaniernas arkiiv en fortsättning av Allmänna arbetskompaniernas. Likaså fortsätter Fjärde kompaniets arkiv i Borghamns kronoarbetstations och Karlsborgsbataljonens samt Andra och Tredje kompaniernas arkiv i Tjurkö kronoarbeststations. Arkivbildningen avbröts i regel ej heller vid förflyttningar av enheter. Det gäller exempelvis Tionde kompaniet vid förflyttningen från Vaxholm till Karlsborg och vidare (under namn av Fjärde kompaniet) till Borghamn. Undertagna är vissa enheter som upplöstes i samband med förflyttning, såsom avdelningen i Falun och Sjätte kompaniet på Enholmen.
Detta sammanhang i arkivbildningen gör det naturligt att se kronoarbetskårens arkiv som en enhet trots dess geografiskt spridda proveniens. Det är därför lyckligt att arkivet kunde hållas samlat tack vare fångvårdsstyrelsens föreskrift i brev till direktören vid Centralfängelset i Karlshamn den 6 juli 1894 att Borghamns och Tjurkö kronoarbetsstationers arkiv skulle följa med när manskapet förflyttades till den nya tvångsarbetsanstalten i Karlskrona. Sålunda samlades hela kronoarbetskårens arkiv på ett ställe, med undantag av Första kompaniets arkivalier som bör höra hemma i Krigsarkivet, Elfte kompaniets (utom det lilla som var bundet samma med Tionde kompaniets handlingar) och Västra kronoarbetsstaionens arkvarlier som hamnade på Svartsjö, Östra konoarbetsstationens arkivalier som stannade på Nya Varvets tvångsarbetsanstalt i Göteborg samt avdelningarnas i Gävle och Linköping arkivalier om vilka ingenring närmare är känt. Från Karlskrona levererades kronoarbetsårens arkiv till landsarkivet i Lund och där bör det förvaras samlat liksom förut enligt riksarkivets skrivelse till landsarkivet den 17 maj 1984.
Arkivet omfattar handlingar från 1843 till 1894, främst koncept, orderjournaler, fångrullar, kyrkoböcker och inkomna skriverlser såsom verkställda ustlag och prästbevis. Det råder emellertid avsevärda skillnader mellan kårens olika enheter i fråga om arten av arkivalier. Allmänt sett är protokoll och räkenskaper mindre väl representerade. Det kan tilläggas att några förteckningar rörande kronoarbetskarlar ingår i Blekinge Landskanslis arkiv (E II a:6, E III a:1).

Litteratur
Frans Berglund: Tvångsarbetsanstalten å Svartsjö. Återblick på 25-årig verksamhet (1916) sid 1 f.
Carl Olof Brink: Historisk öfversigt af fängelse-systemen samt svenska lagstifningen rörande fängelserna (1848) sid. 196, 234-246.
Jonas Frykman: "Tjurkö - en stenhuggarö" (i Blekingeboken 1969) sid. 52 f.
Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård...(1895) sid. 412f., 427-429, 464-466.

Se också Svensk Författningssamling och Bidrag till Sveriges officiella statistik G) Fångvården för ifrågakommande år.
NADSE/LLA/10260
Volume from Kronoarbetskåren
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 00000 v97131.b10  
20 00000 v97131.b20  
30 00000 v97131.b30  
40 00000 v97131.b40  
50 00000 v97131.b50  
60 00000 v97131.b60  
70 00000 v97131.b70  
80 00000 v97131.b80  
90 00000 v97131.b90  
100 00000 v97131.b100  
110 00000 v97131.b110  
120 00000 v97131.b120  
130 00000 v97131.b130  
140 00000 v97131.b140  
150 00000 v97131.b150  
160 00000 v97131.b160  
170 00000 v97131.b170  
180 00000 v97131.b180  
190 00000 v97131.b190  
200 00000 v97131.b200  
210 00000 v97131.b210  
220 00000 v97131.b220  
230 00000 v97131.b230  
240 00000 v97131.b240  
250 00000 v97131.b250  
260 00000 v97131.b260  
270 00000 v97131.b270  
280 00000 v97131.b280  
290 00000 v97131.b290  
300 00000 v97131.b300  
310 00000 v97131.b310  
320 00000 v97131.b320  
330 00000 v97131.b330  
340 00000 v97131.b340  
350 00000 v97131.b350  
360 00000 v97131.b360  
370 00000 v97131.b370  
380 00000 v97131.b380  
390 00000 v97131.b390  
400 00000 v97131.b400  
410 00000 v97131.b410  
420 00000 v97131.b420  
430 00000 v97131.b430  
440 00000 v97131.b440  
450 00000 v97131.b450  
460 00000 v97131.b460  
470 00000 v97131.b470  
480 00000 v97131.b480  
490 00000 v97131.b490  
500 00000 v97131.b500  
510 00000 v97131.b510  
520 00000 v97131.b520  
530 00000 v97131.b530  
540 00000 v97131.b540  
550 00000 v97131.b550  
560 00000 v97131.b560  
570 00000 v97131.b570  
580 00000 v97131.b580  
590 00000 v97131.b590  
600 00000 v97131.b600  
610 00000 v97131.b610  
620 00000 v97131.b620  
630 00000 v97131.b630  
640 00000 v97131.b640  
650 00000 v97131.b650  
660 00000 v97131.b660  
670 00000 v97131.b670  
680 00000 v97131.b680  
690 00000 v97131.b690  
700 00000 v97131.b700  
710 00000 v97131.b710  
720 00000 v97131.b720  
730 00000 v97131.b730  
740 00000 v97131.b740  
750 00000 v97131.b750  
760 00000 v97131.b760  
770 00000 v97131.b770  
780 00000 v97131.b780  
790 00000 v97131.b790  
800 00000 v97131.b800  
810 00000 v97131.b810  
820 00000 v97131.b820  
830 00000 v97131.b830  
840 00000 v97131.b840  
850 00000 v97131.b850  
860 00000 v97131.b860  
870 00000 v97131.b870  
880 00000 v97131.b880  
890 00000 v97131.b890  
900 00000 v97131.b900  
910 00000 v97131.b910  
920 00000 v97131.b920  
930 00000 v97131.b930  
940 00000 v97131.b940  
950 00000 v97131.b950  
960 00000 v97131.b960  
970 00000 v97131.b970  
980 00000 v97131.b980  
990 00000 v97131.b990  
1000 00000 v97131.b1000  
1010 00000 v97131.b1010  
1020 00000 v97131.b1020  
1030 00000 v97131.b1030  
1040 00000 v97131.b1040  
1050 00000 v97131.b1050  
1060 00000 v97131.b1060  
1070 00000 v97131.b1070  
1080 00000 v97131.b1080  
1090 00000 v97131.b1090  
1100 00000 v97131.b1100  
1110 00000 v97131.b1110  
1120 00000 v97131.b1120  
1130 00000 v97131.b1130  
1140 00000 v97131.b1140  
1150 00000 v97131.b1150  
1160 00000 v97131.b1160  
1170 00000 v97131.b1170  
1180 00000 v97131.b1180  
1190 00000 v97131.b1190  
1200 00000 v97131.b1200  
1210 00000 v97131.b1210  
1220 00000 v97131.b1220  
1230 00000 v97131.b1230  
1240 00000 v97131.b1240  
1250 00000 v97131.b1250  
1260 00000 v97131.b1260  
1270 00000 v97131.b1270  
1280 00000 v97131.b1280  
1290 00000 v97131.b1290  
1300 00000 v97131.b1300  
1310 00000 v97131.b1310  
1320 00000 v97131.b1320  
1330 00000 v97131.b1330  
1340 00000 v97131.b1340  
1350 00000 v97131.b1350  
1360 00000 v97131.b1360  
1370 00000 v97131.b1370  
1380 00000 v97131.b1380  
1390 00000 v97131.b1390  
1400 00000 v97131.b1400  
1410 00000 v97131.b1410  
1420 00000 v97131.b1420  
1430 00000 v97131.b1430  
1440 00000 v97131.b1440  
1450 00000 v97131.b1450  
1460 00000 v97131.b1460  
1470 00000 v97131.b1470  
1480 00000 v97131.b1480  
1490 00000 v97131.b1490  
1500 00000 v97131.b1500  
1510 00000 v97131.b1510  
1520 00000 v97131.b1520  
1530 00000 v97131.b1530  
1540 00000 v97131.b1540  
1550 00000 v97131.b1550  
1560 00000 v97131.b1560  
1570 00000 v97131.b1570  
1580 00000 v97131.b1580  
1590 00000 v97131.b1590  
1600 00000 v97131.b1600  
1610 00000 v97131.b1610  
1620 00000 v97131.b1620  
1630 00000 v97131.b1630  
1640 00000 v97131.b1640  
1650 00000 v97131.b1650  
1660 00000 v97131.b1660  
1670 00000 v97131.b1670  
1680 00000 v97131.b1680  
1690 00000 v97131.b1690  
1700 00000 v97131.b1700  
1710 00000 v97131.b1710  
1720 00000 v97131.b1720  
1730 00000 v97131.b1730  
1740 00000 v97131.b1740  
1750 00000 v97131.b1750  
1760 00000 v97131.b1760  
1770 00000 v97131.b1770  
1780 00000 v97131.b1780  
1790 00000 v97131.b1790  
1800 00000 v97131.b1800  
1810 00000 v97131.b1810  
1820 00000 v97131.b1820  
1830 00000 v97131.b1830  
1840 00000 v97131.b1840  
1850 00000 v97131.b1850  
1860 00000 v97131.b1860  
1870 00000 v97131.b1870  
1880 00000 v97131.b1880  
1890 00000 v97131.b1890  
1900 00000 v97131.b1900  
1910 00000 v97131.b1910  
1920 00000 v97131.b1920  
1930 00000 v97131.b1930  
1940 00000 v97131.b1940  
1950 00000 v97131.b1950  
1960 00000 v97131.b1960  
1970 00000 v97131.b1970  
1980 00000 v97131.b1980  
1990 00000 v97131.b1990  
2000 00000 v97131.b2000  
2010 00000 v97131.b2010  
2020 00000 v97131.b2020  
2030 00000 v97131.b2030  
2040 00000 v97131.b2040  
2050 00000 v97131.b2050  
2060 00000 v97131.b2060  
2070 00000 v97131.b2070  
2080 00000 v97131.b2080  
2090 00000 v97131.b2090  
2100 00000 v97131.b2100  
2110 00000 v97131.b2110  
2120 00000 v97131.b2120  
2130 00000 v97131.b2130  
2140 00000 v97131.b2140  
2150 00000 v97131.b2150  
2160 00000 v97131.b2160  
2170 00000 v97131.b2170  
2180 00000 v97131.b2180  
2190 00000 v97131.b2190  
2200 00000 v97131.b2200  
2210 00000 v97131.b2210  
2220 00000 v97131.b2220  
2230 00000 v97131.b2230  
2240 00000 v97131.b2240  
2250 00000 v97131.b2250  
2260 00000 v97131.b2260  
2270 00000 v97131.b2270  
2280 00000 v97131.b2280  
2290 00000 v97131.b2290  
2300 00000 v97131.b2300  
2310 00000 v97131.b2310  
2320 00000 v97131.b2320  
2330 00000 v97131.b2330  
2340 00000 v97131.b2340  
2350 00000 v97131.b2350  
2360 00000 v97131.b2360  
2370 00000 v97131.b2370  
2380 00000 v97131.b2380  
2390 00000 v97131.b2390  
2400 00000 v97131.b2400  
2410 00000 v97131.b2410  
2420 00000 v97131.b2420  
2430 00000 v97131.b2430  
2440 00000 v97131.b2440  
2450 00000 v97131.b2450  
2460 00000 v97131.b2460  
2470 00000 v97131.b2470  
2480 00000 v97131.b2480  
2490 00000 v97131.b2490  
2500 00000 v97131.b2500  
2510 00000 v97131.b2510  
2520 00000 v97131.b2520  
2530 00000 v97131.b2530  
2540 00000 v97131.b2540  
2550 00000 v97131.b2550  
2560 00000 v97131.b2560  
2570 00000 v97131.b2570  
2580 00000 v97131.b2580  
2590 00000 v97131.b2590  
2600 00000 v97131.b2600  
2610 00000 v97131.b2610  
2620 00000 v97131.b2620  
2630 00000 v97131.b2630  
2640 00000 v97131.b2640  
2650 00000 v97131.b2650  
2660 00000 v97131.b2660  
2670 00000 v97131.b2670  
2680 00000 v97131.b2680  
2690 00000 v97131.b2690  
2700 00000 v97131.b2700  
2710 00000 v97131.b2710  
2720 00000 v97131.b2720  
2730 00000 v97131.b2730  
2740 00000 v97131.b2740  
2750 00000 v97131.b2750  
2760 00000 v97131.b2760  
2770 00000 v97131.b2770  
2780 00000 v97131.b2780  
2790 00000 v97131.b2790  
2800 00000 v97131.b2800  
2810 00000 v97131.b2810  
2820 00000 v97131.b2820  
2830 00000 v97131.b2830  
2840 00000 v97131.b2840  
2850 00000 v97131.b2850  
2860 00000 v97131.b2860  
2870 00000 v97131.b2870  
2880 00000 v97131.b2880  
2890 00000 v97131.b2890  
2900 00000 v97131.b2900  
2910 00000 v97131.b2910  
2920 00000 v97131.b2920  
2930 00000 v97131.b2930  
2940 00000 v97131.b2940  
2950 00000 v97131.b2950  
2960 00000 v97131.b2960  
2970 00000 v97131.b2970  
2980 00000 v97131.b2980  
2990 00000 v97131.b2990  
3000 00000 v97131.b3000  
3010 00000 v97131.b3010  
3020 00000 v97131.b3020  
3030 00000 v97131.b3030  
3040 00000 v97131.b3040  
3050 00000 v97131.b3050  
3060 00000 v97131.b3060  
3070 00000 v97131.b3070  
3080 00000 v97131.b3080  
3090 00000 v97131.b3090  
3100 00000 v97131.b3100  
3110 00000 v97131.b3110  
3120 00000 v97131.b3120  
3130 00000 v97131.b3130  
3140 00000 v97131.b3140  
3150 00000 v97131.b3150  
3160 00000 v97131.b3160  
3170 00000 v97131.b3170  
3180 00000 v97131.b3180  

NUMBER OF IMAGES

87 078 146

More info about our color images

  CartStart the program